Aktualności

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT usług finansowych od 1.01.2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy świadczący usługi finansowe mogą zrezygnować ze zwolnienia z VAT i wybrać ich opodatkowanie.


Jakich usług dotyczy zmiana?

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT dotyczy:

1) transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;

2) usług zarządzania:

  • funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ich portfelami, a także zbiorczymi portfelami papierów wartościowych,
  • ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,
  • otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, a także Funduszem Gwarancyjnym,
  • pracowniczymi programami emerytalnymi,
  • obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym albo w obrocie na giełdach towarowych przez CCP, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową,
  • pracowniczymi planami kapitałowymi;

3) usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

4) usług w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

5) usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

6) usług, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

  • spółkach,
  • innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną


z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

7) usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.


Opodatkowanie VAT powyższych usług jest możliwe pod warunkiem że podatnik:

1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

2) złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Jeśli ktoś nie był dotychczas w ogóle zarejestrowany jako podatnik VAT, będzie musiał również złożyć zgłoszenie rejestracyjne.


Kiedy ma to sens?

Kiedy podatnik podnosi dużo wydatków, od których, w związku z prowadzeniem działalności zwolnionej, nie może dokonać odliczenia podatku VAT.


W jakich relacjach biznesowych będzie to możliwe?

Tylko w relacji B2B, to jest na rzecz podatników VAT. Nie ma takiej możliwości w relacji B2C.


Czy można wybrać opodatkowanie w części usług, a w części nie?

Czy można na przykład opodatkować VAT usługi świadczenia udzielania kredytów, a korzystać ze zwolnienia z VAT w przypadku usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ podatnik musi wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do wszystkich wymienionych powyżej usług.


Co się stanie, jeśli wybierzemy opodatkowanie transakcji VAT, ale chcemy zmienić zdanie po kilku miesiącach?

Podatnik może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług podatkiem VAT ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług. Aby było to możliwe konieczne jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.


Podstawa prawna:

art. 43 ust. 22-24 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – w wersji obowiązującej od 1.01.2022 r.