Wybór formy opodatkowania na 2023 roku

Dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane podatkiem według skali, chyba że podatnik wybierze opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dokonany wybór sposobu opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu działalności gospodarczej w […]