Aktualności

Podwójne liczenie list płac stało się rzeczywistością

Od 10 marca 2022 r. podwójne liczenie list płac stało się już ustawowym obowiązkiem. Z tym dniem weszły w życie przepisy, które zastąpiły rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.


Na czym polega podwójne liczenie list płac?

W przypadku zakładów pracy został wprowadzony obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodowy według zasad z roku 2022 oraz według zasad z roku 2021. Efektem powyższego wyliczenia ma być doprowadzenie do sytuacji, iż w przypadku, gdy zaliczka na podatek dochodowy według Polskiego Ładu będzie wyższa niż obliczona na starych zasadach to zakład pracy nie będzie pobierał tej różnicy od pracownika tylko poczeka z pobraniem do momentu, kiedy pojawi się różnica odwrotna, czyli zaliczka na podatek dochodowy według nowych zasad jest niższa niż według starych zasad.


Przykład

Miesiąc Zaliczka na podatek
Według zasad 2021 Według zasad Polski Ład Różnica w zaliczkach Ile pobieram? Ile pobieram do wyrównania Saldo
Styczeń 712 zł 915 zł 203 zł 712 zł 203 zł
Luty 712 zł 915 zł 203 zł 712 zł 406 zł
Marzec 712 zł 915 zł 203 zł 712 zł 609 zł
Kwiecień 712 zł 915 zł 203 zł 712 zł 812 zł
Maj 712 zł 915 zł 203 zł 712 zł 1015 zł
Czerwiec 712 zł 915 zł 203 zł 712 zł 1218 zł
Lipiec 712 zł 915 zł 203 zł 712 zł 1421 zł
Sierpień 712 zł 915 zł 203 zł 712 zł 1624 zł
Wrzesień 712 zł 915 zł 203 zł 915 zł -203 zł 1827 zł
Październik 712 zł 915 zł 203 zł 915 zł -203 zł 2030 zł
Listopad 1752 zł 915 zł -837 zł 915 zł 837 zł 1193 zł
Grudzień 2013 zł 915 zł -1098 zł 915 zł 1193 zł 0 zł
Suma 10.885 zł 10.980 zł 95 zł 9356 zł 1624 zł
Suma 10.980 zł

Podwójne liczenie zaliczek polega więc na tym, że w miesiącach gdy zaliczka na podatek dochodowy obliczona według nowych zasad jest wyższa niż obliczona hipotetycznie na podstawie starych zasad z roku 2021, wtedy pobierana jest wysokość zaliczki na podatek według starych zasad. Gdy sytuacja się odwróci i zaliczka na podatek dochodowy obliczona według Polskiego Ładu będzie niższa niż według starych zasad z roku 2021 wtedy płatnik pobierze już tą nową wysokość, a dodatkowo pobierze zaliczkę do wysokości różnicy jaka się pojawi pomiędzy zaliczką wg Polskiego Ładu, a zaliczka liczoną wg zasad z roku 2021.

Kogo dotyczy podwójne liczenie zaliczek na podatek dochodowy?

Dotyczy płatników (zakład pracy, organ rentowy, zleceniodawca), którzy dokonują wypłat:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  • umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy PIT.

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r., a ustawa. Jak to się ma do siebie?

Za styczeń stosowane jest rozporządzenie, chociaż ustawa zmieniająca wskazuje dodatkowo, iż za styczeń zasady są tożsamo stosowane na podstawie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. w odniesieniu do podwójnego liczenia zaliczki na podatek dochodowy. Od lutego z kolei do grudnia 2022 r. stosowane będą przepisy ustawy.

Do jakich wynagrodzeń będą miały zastosowanie nowe przepisy?

Podwójne liczenie zaliczek ma zastosowanie, gdy miesięczne przychody, uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12.800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów.

A co jeżeli pracownik się zwolni nim pojawi się ujemna różnica?

Nowe przepisy ustawy przewidują, iż zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki jeśli nie pojawiła się ujemna różnica bo pracownik np. się zwolnił, albo przestał u nas osiągać przychody opodatkowane.

Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek

Pracownicy mogą złożyć sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczki w części stanowiącej nadwyżkę zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami 2021 r. nad zaliczką obliczoną zgodnie z przepisami 2021 r.

Uwaga!

Na podstawie zmienionych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczki można również w przypadku, gdy pracownik złożył wcześniej oświadczenie PIT-2.

Podstawa prawna:

  • art. 53a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).