Aktualności

Ulga na terminal dla podatników PIT

Podatnicy, którzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, nabyli terminal płatniczy, mogą skorzystać z ulgi w PIT w związku z jego zakupem. Co ważne, w ramach ulgi bierze się pod uwagę nie tylko koszty nabycia samego terminala, ale również wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych (np. koszty związane z różnego rodzaju opłatami ponoszonymi na rzecz podmiotu obsługującego płatności).

Podmioty mające prawo do zastosowania ulgi

Z ulgi na terminal mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według:

  • skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.),
  • podatku liniowego (19 proc.),
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki osobowej, również ta spółka ma prawo do zastosowania ulgi na terminal.

Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi

Przede wszystkim w ramach ulgi można odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego. Możliwe jest również odliczenie wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala, jak np. opłat systemowych, opłat z tytułu korzystania z terminala na podstawie umowy dzierżawy czy najmu, opłaty akceptanta płatności.

Co ważne, w przypadku podatników podatku od towarów i usług, jeśli kwota VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków została odliczona, wówczas w ramach ulgi na terminal odliczeniu podlegają wydatki w kwocie netto.

Również wydatki zaliczone w trakcie roku do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać odliczone w ramach ulgi – przykładowo, jeśli podatnik zaliczył terminal płatniczy do środków trwałych i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych, pomimo zaliczania odpisów do kosztów uzyskania przychodu, również w rocznym zeznaniu w ramach ulgi może odliczyć poniesione wydatki.

Kwoty odliczeń

W przypadku ulgi na terminal obowiązują maksymalne kwoty odliczeń, jakich może dokonać podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym. Te kwoty to:

  • 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku, gdy podatnik jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej,
  • 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku innych podatników niż zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej,
  • 200 proc. poniesionych wydatków, nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym – w przypadku małych podatników, którym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy VAT w ciągu 15 dni, czyli spełniających określone w ustawie o VAT warunki przez co najmniej 7 miesięcy w roku podatkowym (lub przez dwa kwartały w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie). Te warunki to m. in. przyjmowanie większości płatności (ponad 80 proc.) w formie bezgotówkowej, sprzedaż nabita na kasie fiskalnej w każdym z ostatnich 12 miesięcy powyżej 50 000 zł, złożenie JPK w terminie – szczegółowy opis znajduje się w art. 87 ust. 6d ustawy o VAT.


Ważne: 
Zakup więcej niż jednego terminala płatniczego nie uprawnia podatnika do kilkukrotnego korzystania z powyższych limitów.

Jak i kiedy stosować ulgę?

Ulgę można stosować w roku, w którym zostały poniesione wydatki, jak i przez sześć następujących po sobie kolejno latach podatkowych w przypadku, gdy w roku podatkowym poniesienia wydatku na terminal dochód podatnika był niewystarczający do skorzystania z niej.

Zastosowanie ulgi przysługuje poprzez odliczenie od dochodu (lub przychodu w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) kwoty poniesionych wydatków.

Podatnik odlicza ulgę w zeznaniu podatkowym:

  • PIT-36 – od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,
  • PIT-36L – od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,
  • PIT-28 – od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Aby móc odliczyć ulgę, należy posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku, np. fakturę zakupu terminala płatniczego.

Podatnik nie może odliczyć ulgi, jeśli wydatki poniesione na nabycie terminala płatniczego zostały zwrócone mu w jakiejkolwiek formie, dokonał już odliczenia ulgi w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy bądź przyjmował płatności za pomocą terminala w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie zaczął przyjmować takie płatności.