Aktualności

Pozytywne zmiany dla przedsiębiorców w zakresie ulgi na złe długi

Po w ramach pakietu SLIM VAT 2.0 zmodyfikowano zapisy dotyczące ulgi na złe długi. Jak należy oceniać te zmiany? Na pewno idą w dobrym kierunku. Pojawiają się również dodatkowe ważne aspekty dla przedsiębiorców świadczących usługi B2C.

Na czym polega ulga na złe długi?

Dla przypomnienia ulga na złe długi to możliwość dokonania korekty podatku należnego, w przypadku, kiedy kontrahent po upływie 90 dni od dnia terminu płatności wskazanego w fakturze lub umowie nie dokona zapłaty.

Co się zmienia?

W ramach pakietu SLIM VAT 2.0 dokonano zmiany, która rozszerza możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. A mianowicie w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje dostawy towaru lub świadczenia usług na rzecz podatnika VAT, który:

  • nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub
  • jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji

będzie miał możliwość dokonać korekty na złe długi.

Przed zmianami w ramach pakietu, przedsiębiorcy nie mieli takiej możliwości. Przedsiębiorcy, którzy wykonywali np. usługi dla podatników niezarejestrowanych, lub takich, którzy na dzień, kiedy przedsiębiorca chciał skorzystać z ulgi byli w trakcie likwidacji cierpieli na przepisach, nie mogąc skorzystać z ulgi lub wchodząc w spory z organami podatkowymi.

Dodatkowo wprowadzono kolejną pozytywną zmianę. A mianowicie na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, tylko wierzyciel (czyli de facto sprzedawca) musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przed zmianami warunek ten obowiązywał również w odniesieniu do naszego dłużnika, co często skutecznie blokowało możliwość skorzystania z tej opcji.

Trzecią ważną zmianą jest wydłużenie okresu, w którym można dokonać ulgi tj. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, a nie jak wcześniej 2 lata. W praktyce zdarza się bowiem, iż przedsiębiorcy zwlekają z dokonaniem korekt i ten okres dwuletni po porostu za szybko dla nich mijał.

Dobre wiadomości czekają także tych, którzy dokonują dostaw towarów lub świadczenia usług wobec podmiotów innych niż podatnicy VAT. Dotychczas tacy przedsiębiorcy nie mieli możliwości skorzystania z ulgi na złe długi. Wprowadzono jednak zmianę, która pozwala na jej dokonanie w przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu innego niż podatnik, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jeżeli:

1) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub

2) wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym lub

3) wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Przedsiębiorcy powinni jednak dokładnie sprawdzić warunki dokonania korekty w okresie przejściowym, w szczególności, gdy będą dokonywać korekt na złe długi w odniesieniu do okresów, które wypadły przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów.

 

Podstawa prawna:

  • art. 89aart. 89b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku o towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Stan prawny aktualny na dzień 14.10.2021 r.