Aktualności

Nowe struktury JPK_V7

Weszły w życie 1 października 2020 r.
Zmiana obejmuje wszystkich czynnych podatników podatku VAT.

JPK_V7 jest podstawą rozliczenia podatku VAT dla wszystkich firm.

Celem nowej struktury JPK_VAT jest uproszczenie oraz zmniejszenie obciążeń nakładanych na podatników w związku z ich rozliczeniami VAT. Dotychczasowy obowiązek wysyłania zarówno deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz odrębnie pliku JPK_VAT został zastąpiony poprzez założenie jednego dokumentu elektronicznego JPK_VAT w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Ma to na celu zwiększenie zakresu oraz poprawę skuteczności analizy danych przez organy podatkowe, a w następstwie szybsze wykrywanie nadużyć i oszustw w podatku od towarów i usług.

JPK_V7 będzie zawierać:

 1. zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 2. pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 3. dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

W wydanej przez Ministerstwo Finansów broszurze informacyjnej wyszczególniono 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować poniższe oznaczenia: [oznaczeń nie stosuje się do paragonów]

 1. GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 2. GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT- paliwa płynne, biopaliwa, benzyna, olej napędowy i opałowy
 3. GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
 4. GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 5. GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 6. GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 7. GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
 8. GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,
 9. GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
 10. GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
 11. GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 12. GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 13. GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Oprócz konieczności stosowania oznaczeń GTU wobec faktur sprzedaży, ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT. Wobec takich transakcji stosuje się poszczególne oznaczenia:

 • TT_WNT” – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
 • TT_D” – wobec dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
 • MR_T” – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,
 • MR_UZ” – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
 • I_42” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 • I_63” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 • B_SPV” – dla transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,
 • B_SPV_DOSTAWA” – dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
 • B_MPV_PROWIZJA” – wobec świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

Obowiązkowymi oznaczeniami zostały objęte także transakcje dotyczące m.in. :

 • raportu fiskalnego (jako „RO”),
 • dokumentu wewnętrznego opodatkowania (jako „WEW”),
 • faktury do paragonu (jako „FP”),
 • sprzedaży wysyłkowej (jako „SW”),
 • sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT (jako „EE”),
 • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (jako „MPP”).
 • sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (jako „TP”)

Podmioty powiązane – co należy przez to rozumieć?

Transakcja z podmiotem powiązanym występuje, gdy istnieją zależności między nabywcą, a sprzedającym towar/ usługę, m. in.:

 • Kapitałowe

Istnieją w sytuacji, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu w drugim podmiocie lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. Powiązania kapitałowe występują w przypadku posiadania udziałów w kapitale innego podmiotu.

Przykład 1
Spółka cywilna osób fizycznych X posiada udziały w spółce z o.o. Y w wysokości 30%.

Przykład 2
Spółka X posiada 30% udziałów w spółce Y i 26% udziałów w spółce Z. Pomimo, że spółka Y i Z nie są ze sobą powiązane w sposób bezpośredni to z punktu widzenia podatkowego będą uważane za podmioty powiązane w sposób pośredni.

Przykład 3
Pan Jan Kowalski posiada 27% udziału w majątku firmy Pana Adama Nowaka. Tym samym w świetle przepisów te 2 podmioty należy uznać za powiązane.

 • Osobowe

Mogą zaistnieć poprzez łączenie funkcji członka zarządu i rady nadzorczej bądź innej funkcji kierowniczej w dwóch różnych podmiotach lub poprzez sprawowanie funkcji w jednym z podmiotów przy jednoczesnym posiadaniu udziałów w wysokości co najmniej 5% w drugim podmiocie.

Przykład 1
Spółka z o.o. X uzyskała pożyczkę od swojego udziałowca.

 • Rodzinne

Występują pomiędzy osobami ze sobą spokrewnionymi i spowinowaconymi. Ma to znaczenie w momencie, gdy osoby takie sprawują funkcje lub posiadają udziały w podmiotach przeprowadzających ze sobą transakcje.

Przykład 1
Pani Ania i Pan Jan są w związku małżeńskim. Każde z nich prowadzi działalność gospodarczą i dokonują pomiędzy sobą transakcji gospodarczych.

Przykład 2
Pani Magda przeprowadza transakcje handlowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z Panią Kasią. Pani Kasia jest siostrą męża Pani Magdy.

Przykład 3
Pan Stefan prowadzi firmę usługową i wykonuje zlecenia na rzecz swojego syna, który prowadzi działalność gospodarczą.

Ustalanie powiązań pomiędzy podmiotami może być bardzo problematyczne, szczególnie przy powiązaniach rodzinnych
i osobowych, ale trzeba pamiętać, że jest to obowiązek, a błędy w JPK będą obłożone karami finansowymi.

Podatnicy występujący w transakcji jako nabywca, zobowiązani są także dokonywać oznaczeń wobec dokumentów zakupu dokumentujących:

 • zakup od podatnika stosującego metodę kasową VAT zgodnie z art. 21 ustawy o VAT, jako MK,
 • zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 116 ustawy o VAT, jako VAT_RR,
 • zakup w ramach importu towarów, w tym importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jako IMP.

W związku z powyższymi zmianami w zakresie przekazywanych informacji w nowym JPK_V7 należy w tym miejscu wspomnieć, że jedną z podstawowych zasad jest to, że osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi [księgowi] nie kreują danych, a jedynie przetwarzają je. Aby tak było, muszą jednak najpierw uzyskać niezbędne, rzetelne i kompletne informacje.

Jeżeli osoba zajmująca się rozliczeniami nie otrzyma danych do wykonywania swoich obowiązków lub uzyska je nierzetelnie albo zbyt późno, to ciężar odpowiedzialności spoczywa na osobie, która faktycznie zawiniła. Może to być właściciel firmy, członek zarządu, ale równie dobrze szeregowy pracownik, który na co dzień w żaden sposób nie zajmuje się podatkami, lecz powinien dostarczyć informacje.

W miejscu tym należy także wspomnieć, że ustawodawca wprowadził regulacje mające na celu zobligowanie podatników do dołożenia większej staranności przy wypełnianiu nowego pliku JPK_V7, zwłaszcza w zakresie części ewidencyjnej. Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł wezwać do skorygowania błędów, uniemożliwiających przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Podatnik będzie miał również możliwość złożenia w tym terminie wyjaśnień wskazujących, że ewidencja nie zawiera błędów. Na podatnika, który nie wywiąże się z obowiązku skorygowania ewidencji lub złożenia wyjaśnień w terminie lub zrobi to po terminie Naczelnik Urzędu Skarbowego nałoży karę w formie decyzji w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Tekst: Joanna Sobieszczańska