Aktualności

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej już z uwzględnieniem różnic remanentowych

Na skutek licznych postulatów przedsiębiorców wreszcie doszło do zmian w Polskim Ładzie, a mianowicie do możliwości uwzględnienia różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja przepisów ma na celu usunięcie błędów, jakie zostały popełnione przy tworzeniu uregulowań Polskiego Ładu. Za jeden z takich błędów uważa się właśnie kwestię różnic remanentowych, które zostały zupełnie pominięte w obliczeniach podstawy wymiaru składki zdrowotnej. 

Zmiana przepisów, a także wytyczne ZUS, które powinny być opublikowane w najbliższym czasie powinny sprawić, iż wielu przedsiębiorców będzie mogło odzyskać nadpłacone aktualnie składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. 

W czym tkwi geneza problemu?

Źródłem problemu jest stworzenie pozoru, iż podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest dochód w takim rozumieniu, jakie znamy z przepisów podatkowych. 

podstawa %PIT
podstawa wymiaru składek

Ustawodawca jednak pierwotnie wprowadził zupełnie odmienną definicję dochodu do przepisów ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym niż ma to miejsce w przepisach ustawy o podatku dochodowym. Aktualna nowelizacja przepisów w pewnym stopniu niweluje te różnice.

Jakie jest podatkowe znaczenie remanentów? 

Wartość remanentów wpływa na wynik podatkowy. Co więcej, może na ten wynik wpływać także w trakcie roku podatkowego, jeżeli przedsiębiorca podejmie decyzję o comiesięcznym sporządzaniu spisu z natury. 

Przepisy ustawy podatkowej stanowią bowiem, iż dochodem z działalności gospodarczej, stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Remanenty i ich wpływ na dochód

jeżeli wartość remanentu końcowego jest większa niż wartość remanentu początkowego

K>P

powiększa się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego

dochód +

jeżeli wartość remanentu końcowego jest mniejsza niż wartość remanentu początkowego

K<P

obniża się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego

dochód –

Czy remanenty mają znaczenie dla wysokości ZUS?

Tak! Co więcej mają bardzo duże znaczenie szczególnie dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy np. zatowarowali firmy w 2021 r. i wartość niesprzedanych towarów ujęta została w spisie z natury na dzień 31 grudnia 2021 r. i którzy teraz, w 2022 r., te towary sprzedają wykazując przychód. Dotychczas, nie mieli oni prawa do pomniejszenia wartości sprzedaży o wartość spisu z natury (czyli nie mogli w wyniku finansowym uwzględnić kosztów zakupu). Zatem, składki odprowadzane były niejako od przychodu a nie faktycznego dochodu przedsiębiorcy. 

W celu wyeliminowania tej nieprawidłowości znowelizowano przepisy.

Zmieniona definicja dochodu dla potrzeb ZUS

(…) Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą (…) stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami (…) a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (…) z uwzględnieniem art. 24 ust. 1-2b ustawy o PIT (czyli różnic remanentowych), pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Taka zmiana ma zasadnicze znaczenie dla wielu przedsiębiorców. Między innymi dlatego, że różnice remanentowe będą również uwzględniane przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku. 

Co istotne, w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.

Ustawodawca specjalnie dla rozliczenia ZUS za rok 2022 – przewidział tu odstępstwo.

Remanenty i ich wpływ na dochód

jeżeli wartość remanentu końcowego jest większa niż wartość remanentu początkowego

K>P

powiększa się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego

dochód +

W rozliczeniu za rok 2022 w ZUS nie ma podwyższenia dochodu, gdy remanent końcowy będzie wyższy od początkowego!

jeżeli wartość remanentu końcowego jest mniejsza niż wartość remanentu początkowego

K<P

obniża się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego

dochód –

Podstawa prawna:

  • art. 10 pkt 1 oraz art. 36 i art. 37 ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa podpisana przez Prezydenta).