Aktualności

Polski Ład po konsultacjach – zmiany ważne dla podatników

Projekt ustawy wprowadzającej zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu trafił do Sejmu. Po konsultacjach skorygowano m.in. zasady obliczania składki zdrowotnej, ale pojawił się też minimalny podatek dochodowy. Poniżej prezentujemy wybór zmian, na które podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę (według wersji projektu na dzień 8.09.2021 r.):

Zmiany w skali podatkowej oraz ulga dla klasy średniej

Projekt przewiduje korzystne dla podatników zmiany w zakresie skali podatkowej, a mianowicie podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30.000 zł oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł.

Ministerstwo Finansów proponuje również wprowadzenie ulgi dla tzw. klasy średniej. Ma ona dotyczyć osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy. Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, czy działalności wykonywanej osobiście. Ulga ma dotyczyć wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie (5700 zł – 11.140 zł miesięcznie).

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej

Od przyszłego roku nie będzie można odliczać składki zdrowotnej od podatku. Składka w wysokości 9% będzie obliczana od dochodu (w przypadku pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych).

W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych 19% podatkiem liniowym składka wyniesie 4,9% dochodu. Nie będzie jednak mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli wyniesie ok. 270 zł.

U podatników rozliczających się w oparciu o ryczałt od przychodów składka będzie uzależniona od wysokości przychodów. Podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Wysokość przychodów

Podstawa wymiaru składki

Wysokość składki*

do 60.000 zł

60% przeciętnego wynagrodzenia

ok. 300 zł

od 60.000 zł do 300.000 zł

100% przeciętnego wynagrodzenia

ok. 500 zł

powyżej 300.000 zł

180% przeciętnego wynagrodzenia

ok. 900 zł

* Wysokość składki oszacowana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kw. 2020 r., które wyniosło 5656,51 zł.

Z kolei u podatników rozliczających się w oparciu o kartę podatkową składka wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia (w konsultowanej wcześniej wersji projektu było to średnie wynagrodzenie).

Ministerstwo Finansów zaplanowało również zmiany w oskładkowaniu członków zarządu pełniących swoje funkcje na podstawie powołania. Obecnie akt powołania nie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jednak ma się to zmienić od 1.01.2022 r.

Wyższy podatek od korzystających ze służbowych samochodów

Pracownicy, którzy wykorzystują służbowe samochody do celów prywatnych, osiągają przychód, od którego muszą zapłacić podatek. Kwoty przychodu wynoszą 250 zł lub 400 zł i zależą od pojemności auta. Ministerstwo Finansów chce, aby o wysokości przychodu decydowała moc pojazdu (60 kW), a nie pojemność silnika (1600 m3). Po wejściu w życie Polskiego Ładu, może się więc okazać, że niektórzy pracownicy będą musieli zapłacić wyższy podatek.

W projekcie uregulowane zostały również zasady rozliczania ryczałtu od samochodów elektrycznych oraz napędzanych wodorem – w ich przypadku będzie obowiązywał ryczałt w wysokości 250 zł.

Opodatkowanie wykupu prywatnego samochodu z leasingu

Od nowego roku przedsiębiorca, który będzie chciał wykupić leasingowany samochód z firmy i używać go do celów prywatnych, będzie musiał zapłacić, zarówno podatek dochodowy, jak i podatek VAT. Dodatkowo podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość rynkowa pojazdu w chwili wykupu, a nie wartość wykupu (wysokość ostatniej raty).

Kolejna zmiana to wydłużenie okresu, w trakcie którego w przypadku sprzedaży wykupionego z leasingu środka trwałego, wcześniej używanego w działalności gospodarczej, konieczne będzie wykazanie przychodu i zapłata podatku – z 6 miesięcy do 6 lat.

Uwaga!

Nowe zasady opodatkowania będą miały zastosowanie do samochodów nabytych po 31 grudnia 2021 r.

Zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych oraz zmiany w opodatkowaniu dochodów z najmu

Po wejściu w życie Polskiego Ładu budynki i lokale mieszkalne nie będą w ogóle podlegały amortyzacji. Oznacza to, że wydatki na nabycie przez podatników nieruchomości mieszkalnych na wynajem nigdy nie staną się dla wynajmujących kosztem uzyskania przychodu. Nieruchomości te nie będą również podlegały wpisowi do ewidencji środków trwałych.

Zmiany dotyczą także zasad opodatkowania PIT dochodów z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Po wejściu w życie zmian dochody te będą mogły być opodatkowane wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym. W efekcie zniknie dotychczasowa możliwość wyboru pomiędzy opodatkowaniem najmu ryczałtem ewidencjonowanym, a zasadami ogólnymi.

Nowe zasady wyceny prywatnego majątku wnoszonego do firmy

Obecnie przedsiębiorcy wnoszący do firmy środki trwałe używane prywatnie wyceniają je według ceny nabycia. Po zmianach wartość początkową takich środków trwałych będzie stanowiła cena zakupu nie wyższa niż wartość rynkowa. Oznacza to, iż przedsiębiorcy nie będą mogli już dokonywać odpisów od prywatnego majątku wniesionego do firmy (m.in. samochodu, telefonu czy komputera) od ceny zakupu – ważna będzie wartość rynkowa.

Limit płatności gotówkowych

Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie z 15.000 zł do 8000 zł limitu transakcji gotówkowych w obrocie między przedsiębiorcami.

W projekcie przewiduje się również zmiany dla konsumentów. Będą oni musieli obowiązkowo dokonywać płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Likwidacja karty podatkowej oraz zmiana stawek ryczałtu

Projekt przewiduje, iż stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31.12.2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania.

Uwaga!

Od 1.01.2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

W projekcie zaproponowano także zmiany stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawką ryczałtu 14% zostaną opodatkowane przychody ze świadczenia usług:

  • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) – niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych,
  • architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Projekt przewiduje również dodatkową, niższą stawkę ryczałtu w wysokości 12% dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT, które obecnie opodatkowane są według stawki 15%.

Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (CIT)

Nowa wersja Polskiego Ładu zakłada także wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego. Będą musiały go płacić te firmy, które wykazują stratę lub mają mniejszy niż 1% udział dochodów w przychodach.

Podatek wyniesie 0,4% przychodów plus 10% wydatków nadmiarowych (tj. wydatków pasywnych). Chodzi tu m.in. o koszty finansowania dłużnego, koszty usług niematerialnych i prawnych czy nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne. Jeśli podatnik zapłaci także standardowy CIT, to podatek minimalny będzie od niego odliczany – będzie to możliwe przez 3 kolejne lata podatkowe po roku, w którym podatek minimalny zostanie zapłacony.

Nowy podatek zapłacą spółki z o.o., spółki akcyjne i podatkowe grupy kapitałowe CIT. Danina nie dotknie jednak start-upów (przez pierwsze 3 lata), przedsiębiorstw finansowych, firm, które mają przejściowe trudności (spadek przychodów o 30% rok do roku) i podatników o prostej strukturze, czyli takich, których podatnikami są tylko osoby fizyczne nieposiadające udziałów w innych firmach.

Uwaga!

Opisywane zmiany są cały czas na etapie prac legislacyjnych i mogą jeszcze ulec zmianie. W związku z tym w tej chwili jedynie sygnalizujemy możliwe zmiany. O szczegółach konkretnych rozwiązań będziemy informować na późniejszych etapach prac legislacyjnych.


Podstawa prawna:

projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1532).