Aktualności

Umowy o dzieło, a 50% kosztów uzyskania przychodu – kiedy stosować?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% osiągniętego przychodu. Dotyczy to również umowy o dzieło.

Na czym to polega? Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Przykład:

Zostaje zawarta umowa o dzieło, w ramach której twórca dzieła za przeniesienie prawa wzoru przemysłowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł.

W takiej sytuacji istnieje możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%, tj. 5000 zł.

Co to oznacza? Podatek będzie liczony od kwoty dochodu, czyli 5000 zł.

Kiedy zatem można stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?

Autorskie koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% mają zastosowanie do:

1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;

2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;

3) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Dotyczy to przychodów osiąganych z:

  • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • produkcji audialnej i audiowizualnej,
  • działalności publicystycznej,
  • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej,
  • działalności konserwatorskiej,
  • prawa zależnego do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
  • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.
 

Koszty z punktu 3 oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Czy jest zatem jakiś limit, do którego można stosować koszty w wysokości 50%?

Owszem, a mianowicie w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% nie mogą przekroczyć kwoty 85.528 zł.

Uwaga!

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej przyjmuje się je w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

 

Czy zakład pracy ma obowiązek stosować koszty uzyskania przychodu 50%?

Zakład pracy nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania. Następuje to w miesiącu otrzymania oświadczenia lub od następnego miesiąca, jeżeli pracodawca nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów.

Tym samym, jeśli np. w ramach umów o dzieło czy umów zlecenia realizowane są zlecenia dla różnych odbiorców, wykonujący dzieło, czy też zlecenie może złożyć oświadczenie, iż nie chce, aby jeden z wypłacających świadczenie stosował koszty 50%, aby nie przekroczyć limitu dopuszczalnego i potem mieć dopłatę w zeznaniu rocznym.

Ważne!

Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 

 

Podstawa prawna:

art. 22. ust. 9 pkt 3 ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).