Aktualności

Rewolucyjne zmiany w podatkach od 1 września 2019 r.

Od 1 września 2019 roku mają wejść w życie jednocześnie 3 ważne nowelizacje ustawy o podatku VAT. Pozostało niewiele czasu na dostosowanie się, a co gorsza, nie jest jeszcze znany ostateczny kształt części nowych regulacji.

Nowelizacje, o których mowa to:

 • Biała lista – czyli nowe wykazy podatników oraz obowiązek przelewania należności kontrahentom na rachunek z wykazu;
 • Obowiązkowy Split payment – dla podatników z branż wrażliwych;
 • Kolejna duża nowelizacja VAT – przewidująca 14 zmian uszczelniających podatek od towarów i usług;

W miejscu tym należy zaznaczyć, że na chwilę obecną zmianą całkowicie pewną jest tylko biała lista. Projekt w sprawie podzielonej płatności przyjęła Rada Ministrów. Duży pakiet zmian jest wciąż na etapie projektów, ale nie należy się spodziewać, że Ministerstwo Finansów będzie skłonne odsunąć je w czasie.

Projekty to nie obowiązujące prawo, a dopiero zapowiedź zmian, nie mniej jednak jeżeli mają wejść
w życie od 1 września to prawdopodobnie ostateczny ich kształt przedsiębiorcy poznają pod koniec lipca. Jest to niestety sytuacja, w której przedsiębiorcy muszą zacząć się przygotowywać na zmiany nie mając pewności co do ostatecznego ich kształtu i momentu wejścia w życie albo zaczekają, aż powstanie ostateczna wersja przepisów i prawdopodobnie nie przygotują się do nich na czas.

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Nowy wykaz podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz obowiązek przelewania należności powyżej 15 tys. zł kontrahentom na rachunek z wykazu. Wykaz ten zastąpi 3 dotychczasowe: podatników czynnych VAT, wykreślonych z rejestru i przywróconych do niego z okresu 5 lat wstecz. Będzie zatem możliwość zweryfikowania podatnika – kontrahenta.

Za przelew na inne konto niż to z wykazu będą grozić określone sankcje, tj.:

 • Odpowiedzialność solidarna za VAT ze sprzedawcą
 • Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów CIT i PIT (jednak skutki w podatkach dochodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.)
 • Sankcje nie będą dotyczyły płatności w formie kompensaty, potrącenia czy płatności kartą.

Sankcji za przelew na inne konto będzie można uniknąć jeżeli w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu podatnik zawiadomi o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Ważne!!!

Wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do założenia rachunku bankowego.
Przed dokonywaniem płatności każdorazowo trzeba będzie sprawdzać czy dany rachunek jest ujęty w wykazie VAT.
Brak aktualizacji informacji o numerze rachunku bankowego może spowodować brak płatności , ponieważ nikt nie będzie ryzykował niezaliczeniem do kosztów, poniesionych wydatków. Dotyczy to również małych kwot, gdzie łączna wartość tych płatności przekroczy 15 tys.

SPLIT PAYMENT obejmie:

Usługi:

 • W zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • Usługi budowlane i budowlano – montażowe

Towary:

 • Stal i wyroby stalowe
 • Metale i wyroby z tych metali
 • Metale szlachetne i wyroby tych metali, biżuteria, perły, kamienie szlachetne
 • Maszyny i urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria
 • Urządzenia elektroniczne i ich części i akcesoria (tablety, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, kamery, aparaty cyfrowe, procesory, konsole i urządzenia do gier wideo, urządzenia pamięci, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwalej)
 • Paliwa
 • Węgiel i produkty węglowe
 • Materiały zużyte, złom, odpady
 • Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne
 • Wkłady do urządzeń, w tym kasety, tonery, tusze, atramenty i tym podobne
 • Tworzywa sztuczne i artykuły z nich w szczególności folie stretch
 • Części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli

Ważne!!

 • Split payment będzie obowiązywał w transakcjach między przedsiębiorcami przy zapłacie kwot większych niż 15 tys. zł brutto. (nie ma znaczenia czy będzie to płatność jednorazowa czy kilka). Transakcje w walutach przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji.
 • Nabywcy, którzy mimo takiego obowiązku nie zastosują podzielonej płatności, zapłacą dodatkowe 30 % sankcji VAT i nie zaliczą wydatku do kosztów w podatku dochodowym (od 1 stycznia 2020 r.) oraz grozić im będzie sankcja karnoskarbowa.
 • Na fakturach dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym Split paymentem będzie musiała widnieć adnotacja „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. Za jej brak będą sankcje dla sprzedawcy. Za brak prawidłowego oznaczenia na fakturze sprzedawca dopłaci 30 % podatku VAT i musi się liczyć z sankcjami karnoskarbowymi.
 • Sprzedawca uniknie kary jeżeli w inny sposób poinformuje nabywcę o obowiązku podzielenia płatności (ten ureguluje zapłatę w MPP), a następnie skoryguje fakturę, uzupełniając ją o adnotację „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”.
 • W przypadku zaliczki lub przedpłaty dokonanej jeszcze przed transakcją również będzie możliwość podzielenia płatności, nawet bez posiadania faktury.
 • W przypadku faktur wystawionych w jednym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż miesiąc także.
 • Przy transakcjach mniejszych niż 15 tys. zł nabywca towarów nie będzie musiał dzielić płatności, ale odpowie solidarnie ze sprzedawcą za ewentualne zaległości w podatku VAT. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyła całego podatku należnego od danej transakcji.
  NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UNIKNIĘCIA SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI poprzez złożenie kaucji gwarancyjnej, bo ta zniknie z przepisów, alternatywą będzie dobrowolny Split payment.
 • Pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku VAT można będzie zapłacić oprócz podatku VAT także inne należności publicznoprawne (PIT, ZUS).

14 ZMIAN USZCZELNIAJĄCYCH VAT I PAKIET PALIWOWY

 1. Pierwsze zasiedlenie: zmiana przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części – likwidacja warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.
 2. Wyłączenie z opodatkowania VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Polską a państwem trzecim dotyczącym budowy lub utrzymania mostów trans granicznych lub wspólnych odcinków dróg.
 3. Dostosowanie niektórych przepisów do wprowadzenia od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i barku możliwości składania tą drogą innych dokumentów..
 4. Wprowadzenie ułatwień dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się przez z nich z obowiązku płatnika VAT, w szczególności gdy kontakt z podatnikiem-dłużnikiem jest utrudniony.
 5. Umożliwienie podatnikowi obliczenie i wykazanie kwoty VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia.
 6. Modyfikacja systemu korekt, w szczególności gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzje o ponownym skorzystaniu ze zwolnień.
 7. Doprecyzowanie przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE oraz przywracania do niego.
 8. Uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy. Podatnicy będą mogli wymienić paragon na fakturę tylko wtedy, kiedy znajdzie się na nim numer NIP nabywcy. Jeżeli kasa fiskalna nie będzie miała funkcji wystawienia paragonu z numerem NIP, przedsiębiorca od razu będzie musiał poprosić o fakturę. W przeciwnym razie nie będzie mógł odliczyć VAT. Za wymianę paragonu bez NIP na fakturę będzie groziła sankcja dla sprzedawcy i dla nabywcy w wysokości 100% podatku wykazanego na paragonie bez NIP.
 9. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 %, w przypadku gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno – skarbowej.
 10. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników.
 11. Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze.
 12. Uproszczenie dla podatników polegające na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.
 13. Dostosowanie zwolnienia do gier hazardowych do obecnych przepisów o grach hazardowych.
 14. Zmiany w pakiecie paliwowym i inne zmiany również w akcyzie. Projekt wprowadza m. In. Stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/ 1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN3403, a więc takiej jak dla olejów smarowych z pozycji CN2710.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN?

Nawet jeżeli pewne implikacje wystąpią dopiero w 2020 r. już teraz warto podjąć odpowiednie działania- zaktualizować procedury czy zmodyfikować systemy informatyczne.

 • Dokładnie zweryfikować treść załącznika nr 15 i odnieść go do dokonywanych zakupów (podzielona płatność)
 • Zaktualizować rachunki bankowe kontrahentów w zakresie ich zgodności z białą listą
 • Jeżeli do tej pory nie zostało to zapisane w porozumieniach ze stałymi kontrahentami to warto wskazać w nich numer rachunku, na który będą dokonywane płatności z jednoczesnym zobowiązaniem, by został on zgłoszony do urzędu skarbowego
 • Aktualizacja oprogramowania i procedur
 • Zapoznanie osób wystawiających faktury o planowanym obowiązku umieszczania na fakturze sprzedaży informacji o obligatoryjnej podzielonej płatności pod groźbą 30 % sankcji podatkowej dla wystawcy, który uchybił się takiej powinności.
 • Dla uproszczenia i usprawnienia procesu weryfikacji rachunków bankowych proponujemy sprawdzanie ich z białą listą przy każdej zapłacie, nie tylko przy tych, których wartość przekracza 15 tys.

Ponadto zmiany podatkowe obejmują również nowelizację innych ustaw
w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Zakłada ona wprowadzenie od 2020 r. ulgi za złe długi w PIT, CIT i zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. Takie rozwiązanie jest dzisiaj tylko w VAT.

Tekst: Joanna Sobieszczańska