Aktualności

Rodzina współpracująca z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Od 18.09.2021 r. osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, korzystającym z ulgi na start, które są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, mogą zostać objęte na swój wniosek dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

Kim jest osoba współpracująca?

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną korzystającym z ulgi na start, uważa się:

 • małżonka,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
 • rodziców, macochę i ojczyma oraz
 • osoby przysposabiające,


jeżeli:

 • pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i
 • współpracują przy prowadzeniu tej działalności.


Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba współpracująca?

Osoba współpracująca podlega:

 • obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu,
 • dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu,
 • obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Uwaga!
Osobie współpracującej, która przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz posiada wymagany 90-dniowy okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.              

W przypadku osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą lub z osobami fizycznymi korzystającymi z ulgi na start, podstawę wymiaru:

 • składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (2021 r. – nie niższa niż 3155,40 zł),
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (2021 r. – nie niższa niż kwota 4242,38 zł).


Za osobę współpracującą podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przedsiębiorca opłaca także:

 • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeśli osoba współpracująca zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę.


Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą finansuje w całości z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub przedsiębiorca korzystający z ulgi na stary.

 

Podstawa prawna:


Stan prawny aktualny na dzień 8.10.2021 r.