Aktualności

Ubezpieczenia na życie dla pracownika, czyli na czym to polega podatkowo

Przedsiębiorcy starają się coraz bardziej dbać o pracowników. Pakiety opieki medycznej, karnety na zajęcia sportowe, a nawet i ubezpieczenia grupowe. Częstym problemem jest jednak jak w przypadku poszczególnych dodatków postąpić z kosztami uzyskania przychodu, a także jak wygląda sytuacja pracowników. Warto to przeanalizować przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie dla pracowników.

Pytanie: Czy zawarcie umowy ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz opłacanie za nich składek może być kosztem uzyskania przychodu?

Odpowiedź: Co do zasady składka na ubezpieczenie na życie opłacana przez pracodawcę dla pracownika może być kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań. Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka, o którym mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.), jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 1. wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 2. możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
 3. wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.


Co to oznacza? W przypadku gdy mamy do czynienia z ubezpieczeniami, muszą one spełniać warunki:

 1. wypłaty świadczenia nie może otrzymać pracodawca;
 2. musi dotyczyć ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych wyżej, wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się lub połączone świadczenia z tych tytułów, a także przewóz osób), choroby (świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane);
 3. umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
  a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
  b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
  c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.


Pytanie: Czy zawarcie umowy ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz opłacanie za nich składek stanowi dla pracownika przychód podatkowy?

Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Składka na ubezpieczenie może zawierać element ochronny oraz inwestycyjny. Funkcja ochronna ma być realizowana przez zapewnienie Ubezpieczonemu w okresie ubezpieczenia ochrony na wypadek śmierci oraz innych zdarzeń ubezpieczeniowych, tj. choroby, wypadki itp. Funkcja inwestycyjna jest przeznaczona na nabycie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Przychodem ze stosunku pracy jest m.in. opłacona przez pracodawcę składka w części ochronnej polisy o charakterze ochronno-inwestycyjnym, gdzie ubezpieczonym jest pracownik. Przychód powstaje w momencie zapłacenia składki przez pracodawcę, gdyż wskazany w umowie pracownik prawa wynikające z polisy nabywa z chwilą zawarcia przez pracodawcę umowy ubezpieczenia. Podobnie będzie w przypadku części inwestycyjnej składki na ubezpieczenie, która płacona jest przez pracodawcę. Pracodawca jako płatnik, od opłaconej za pracowników składki ubezpieczeniowej w części inwestycyjnej oraz ochronnej będzie obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy.

Pracodawca powinien rozpoznać przychód w kwocie zapłaconej składki za ubezpieczenia pracownika.