Aktualności

Limity podatkowe na 2016

Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015

Limity podatkowe na nowy rok podatkowy z zakresu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, małego podatnika w podatku dochodowym oraz podatku VAT, a także limit jednorazowej amortyzacji wyrażone są w euro. Limity te na złote przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs ten na dzień 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2015).

PRZYCHÓD DLA OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala limity przychodów uprawniające do korzystania w danym roku podatkowym z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W 2016 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2015 r. uzyskają przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:

samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 636.555 zł (150.000 euro × 4,2437 zł/euro), lub   w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 636.555 zł (150.000 euro × 4,2437 zł/euro).

Natomiast prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2016 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2015 r. nie przekroczą kwoty 106.092,50 zł (25.000 euro × 4,2437 zł/euro).

MALI PODATNICY

» podatek dochodowy

Dla celów podatku dochodowego małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Zatem małym podatnikiem w 2016 r. będzie przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2015 r. nie przekroczy 5.092.000 zł.

» podatek VAT

Dla celów VAT małym podatnikiem w 2016 r. będzie podmiot:

u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczy w 2015 r. kwoty 5.092.000 zł (1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro),   prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczy w 2015 r. kwoty 191.000 zł (45.000 euro × 4,2437 zł/euro).

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA

Łączna kwota dokonywanych jednorazowych odpisów – zarówno u podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, jak i małego podatnika – nie może przekroczyć w danym roku podatkowym równowartości 50.000 euro.

W 2016 r. limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego będzie wynosić 212.000 zł.