Aktualności

Obowiązkowe ubezpieczenia wspólników

Obowiązkowe ubezpieczenia wspólników jednoosobowych spółek z o.o., wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej od 18 września 2021 r.

Wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.

Ważne!

Od 18 września 2021 r. obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu – z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone:

1)  wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. podlegają:

a) od dnia wpisania spółki do KRS albo nabycia udziałów w spółce,
b) do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia wszystkich udziałów w spółce;

2) wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej podlegają:

a) od dnia wpisania spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce,
b) do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.


Zmiana jest związana z rozbieżnościami dotyczącymi dat pomiędzy byciem wspólnikiem a rozpoczęciem działalności gospodarczej. Od 18 września 2021 r. dla celów ubezpieczeń ważna jest data wpisania spółki do KRS. Jeśli nabycie udziałów lub praw i obowiązków nastąpiło w terminie późniejszym dla celów ubezpieczeń, istotna jest data nabycia udziałów lub data nabycia praw i obowiązków.

Przypominając:

Wspólnicy jednoosobowych sp. z o.o., wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej:

1) ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie;

2) opłacają składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej podstawy nie niższej niż 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (w 2021 r. jest to kwota 3155,40 zł), składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku;

3) nie mają prawa do skorzystania z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

4) nie mają prawa do skorzystania przez okres 24 miesięcy z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne dla osób, które po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą na własny rachunek;

5) nie mają prawa do ustalenia podstawy wymiaru składek w wysokości uzależnionej od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  

Podstawa prawna: