Aktualności

Pismo ze skarbówki – Szanowny Przedsiębiorco sprawdzamy…

Naczelnicy urzędów skarbowych rozpoczęli właśnie akcję wysyłania pism, w których uprzejmie informują przedsiębiorców, iż od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. nabyć sprawdzających będą prowadzić działania kontrolne i czynności sprawdzające. Działania te mają na celu sprawdzenie czy podatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Kontrolerzy sprawdzać będą: 

– ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej oraz
– obowiązek wydawania nabywcy paragonu fiskalnego. 

Działania Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu ochronę legalnego biznesu i zasad uczciwej konkurencji.

Zakup kontrolowany – czego się spodziewać? 

Miejsce

Nabycie sprawdzające będzie dokonywane w miejscu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Kontrolujący może sprawdzać przedsiębiorcę w miejscu jego sprzedaży, niezależnie od tego czy będzie to stragan, targowisko lub stacjonarny czy mobilny punkt sprzedaży.

Naczelnik urzędu skarbowego i naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonywać nabycia sprawdzającego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przebieg nabycia sprawdzającego 

Kontrolujący będą dokonywać zakupu towarów czy usług, tak jak gdyby byli „zwykłymi” klientami. Dopiero po dokonaniu zakupu przedsiębiorca zostanie poinformowany, że właśnie miało miejsce nabycie sprawdzające. 

Wtedy to, niezwłocznie po nabyciu towaru lub usługi od sprawdzanego, sprawdzający:

  • okazuje sprawdzanemu legitymację służbową,
  • informuje sprawdzanego o dokonaniu nabycia sprawdzającego,
  • poucza sprawdzanego o jego prawach i obowiązkach.


Przedsiębiorca ma prawo zaś zażądać do okazania stałego upoważnienia do dokonywania nabycia sprawdzającego.

Co po zakupie towaru?

Pracownik KAS niezwłocznie ma zwrócić sprawdzanemu towar wraz z paragonem fiskalnym dokumentującym sprzedaż tego towaru, jeżeli paragon ten został wydany.

Tylko taki towar, nie podlega zwrotowi, którego rodzaj lub szczególne właściwości uniemożliwiają jego ponowną sprzedaż. W takim przypadku sprzedawca może pozwolić na pozostawienie towaru w punkcie sprzedaży. 

Co do zasady sprzedawca będzie miał obowiązek:

  • przyjąć zwracany towar,
  • przyjąć paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż zwracanego towaru,
  • zwrócić sprawdzającemu zapłatę, którą przyjął za towar.

Z usługami nieco inaczej

W przypadku nabycia sprawdzającego usługi przepis reguluje jednoznacznie: usługa wykonana w toku nabycia sprawdzającego nie podlega zwrotowi. Zatem, pozostaje mieć tylko nadzieję, iż przedmiotem nabyć sprawdzających nie będą usługi, których wykonanie wymaga wiele czasu. 

Jeżeli usługa zostanie wykonana paragon nie będzie podlegał zwrotowi. W sytuacji jednak, gdy paragon zostanie wystawiony a usługa nie zostanie wykonana – usługodawca będzie miał obowiązek przyjąć zwrot paragonu i zwrócić przyjęte pieniądze. Można zatem się spodziewać, że kontrolujący będą chcieli płacić z góry, przed nabyciem usługi. 

Efekt kontroli 

Jeżeli w toku nabycia sprawdzającego nie stwierdzono nieprawidłowości sprawdzający sporządzi notatkę służbową lub protokół w zależności od okoliczności sprawy.

Przypominamy o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży

Dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub niewydanie paragonu fiskalnego podlega karze grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Kwalifikacja czynu zależy od skali uchybień.

W 2022 r. mandat za wykroczenie skarbowe mieści się w granicach od 301 zł do 60.200 zł. Przy czym grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem nie może być wyższa niż 15.050 zł.

Mandat zaś, za przestępstwo skarbowe to kwoty od 1003,30 zł do 28.895.040 zł. 

Podstawa prawna:

  • art. 94k–94x ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 422).